Soutěžte o 10.000Kč
každý týden

Vyberte z galerie fotku vašeho super originálního svátečního chlebíčku s křemešníkem. Napište jeho recept a výhra může být vaše.

Vybrat fotku

Fotku nahrajte v maximální velikosti 5 MB a ve formátu JPEG, PNG nebo GIF.

Odesláním potvrzuji, že souhlasím s pravidly soutěže. Celá pravidla zde.

Děkujeme za účast! Vaše fotografie bude po schválení zobrazena v chlebíčkárně.

Pravidla soutěže "Sváteční chlebíček s Křemešníkem"

 

 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, 588 61 Kostelec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835 (dále též „organizátor“ nebo „pořadatel“).

 

 1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 5.12.2016 0.00.01 hod. do 1.1.2017 23.59.59 hod.

 

 1. MÍSTO A ZPŮSOB KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky prostřednictvím webových stránek www.salamkremesnik.cz, www.kosteleckeuzeniny.cz a sociální sítě Facebook (stránky Kostelecké uzeniny). Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky.

 

 1. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Vyhlášení výherců se uskuteční přímo na webu www.salamkremesnik.cz a www.kosteleckeuzeniny.cz a na Facebooku Kosteleckých uzenin, kde budou zveřejněny fotografie svátečních chlebíčků týdenních výherců spolu s receptem.

   

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.

 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

  

Do týdenního vyhlášení výher budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

 

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE

Při účasti v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby pořadatel využil dostupné informace, které vyplní soutěžící při registraci do soutěže při sdílení soutěžní fotografie a textu na webové stránce www.salamkremesnik.cz

 

Podmínkou účasti v soutěži je nahrát jakoukoliv fotografii a recept vlastnoručně vyrobeného svátečního chlebíčku, kde použitou surovinou bude salám Křemešník (Křemešník cca 550g, Křemešník cca 380g, Křemešník mini 180g, Křemešník krájený 80g). Tato skutečnost musí být doložena obalovým materiálem-etiketou výrobku Křemešník (Křemešník cca 550g, Křemešník cca 380g, Křemešník mini 180g, Křemešník krájený 80g), který bude součástí soutěžní fotografie.

Odborná porota složená ze zaměstnanců Kosteleckých uzenin následně vybere každý týden po dobu trvání soutěže (4 týdny-4 výherci) 1 nejzajímavější fotografii, která vyhraje cenu 10.000,- Kč. Porota bude posuzovat zaslané příspěvky podle svého uvážení, přičemž zohlední zejména originalitu a vztah k tématu. Výherce bude zveřejněn vždy v úterý mimo 26.12.2016, kdy z důvodu vánočních svátků bude vyhodnocení a zveřejnění uskutečněno do 30.12. (13.12., 20.12., 30.12., 3.1.)

Každý účastník může zaslat neomezený počet fotografií, ale získat může pouze jednu výhru v týdenní soutěži. Pořadatel může mazat duplicitní fotky.

Fotografie nesmí být hanlivé, urážlivé či jinak neetické a nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy. Takové fotografie, které budou v rozporu se zákony či dobrými mravy, budou smazány. Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za přijaté příspěvky.

Účastník svou registrací v soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí. V případě porušení pravidel ze strany účastníků ztrácí tento účastník právo obdržet výhru.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

Do soutěže pořadatel poskytl tyto ceny:

4x 10.000,- Kč

Ceny budou předány výhercům do 30 dnů po skončení soutěže, a to touto formou:

 • bezhotovostním převodem ceny na bankovní účet výherců, nebo
 • poštovní poukázkou na jméno a smluvenou kontaktní adresu určenou výhercem

Konkrétní způsob předání výhry dohodne výherce s organizátorem soutěže formou emailové korespondence. Soutěžící potvrzuje, že jím udaná emailová adresa a komunikace prostřednictvím ní je jeho autentická.

Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit pravidla soutěže, či soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

 1. VÝHERCI

Výherci jsou soutěžící, kteří splnili výše uvedené podmínky, nahráli soutěžní fotografii na webové stránky a byli vybráni porotou.

 

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, který jakkoli jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen.

 

 1. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherci týdenní výhry budou obeznámeni den po vyhlášení výherce na emailovou adresu, kterou uvedli při registraci do soutěže.

 

 1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Soutěžící vyslovuje registrací do soutěže bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel a současně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže prvním přihlášením do soutěžní aplikace dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů a to v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 let od ukončení soutěže.

 

V případě, že se účastník soutěže stane výhercem jedné z cen, souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách pořadatele a webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň uděluje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. PRÁVA POŘADATELE SOUTĚŽE K FOTOGRAFIÍM A RECEPTŮM VYTVOŘENÝM SOUTĚŽITELEM

 

Soutěžící svojí registrací do soutěže potvrzuje, že je výlučným autorem fotografií a receptů, přihlášených do této soutěže. Soutěžící uděluje společnosti Kostelecké uzeniny a.s. souhlas s tím, aby jím zaslanou fotodokumentaci s receptem nebo jakoukoliv její část užívala bezúplatně v časově i místně neomezeném rozsahu pro propagaci svých výrobků a služeb, přičemž způsob, jakým tak bude činit, je na vůli společnosti Kostelecké uzeniny a.s. (např. formou video, fotografie, písma, hlasu apod., ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, jako součást ochranné známky pořadatele).

 

 

 

 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Kostelecké uzeniny.

 

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na internetu. Organizátor zejména neodpovídá za doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, s výjimkou případu, že nedoručení sám zaviní.  

 

 

Účast v soutěži, výhru ani jakákoliv jiná práva z toho vyplývající nelze vymáhat soudní cestou. Pravidla soutěže nejsou návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. obč. zákoníku ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. obč. zákoníku.

 

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány organizátorovi a pořadateli, nikoliv Facebooku.

 

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

V Kostelci dne 4.12.2016.